مرکز آمار ایران تصویر رشد اقتصاد ایران برای نیمه نخست سال جاری را به روز کرد: رشد اقتصادی برای 6 ماهه ابتدایی سال جاری 5.9 درصد با نفت و 4.1 درصد بدون نفت.

محاسبات این مرکز نشان می دهد: محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم 366 هزار میلیارد تومان با نفت و 313 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت  345 هزار میلیارد تومان و بدون نفت301 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حساب، در نیمه اول 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با نفت  رشد محصول ناخالص داخلی با نفت  5.9 و تغییر محصول ناخالص داخلی بدون نفت 4.1 درصد ثبت شده است.

بخش رکورد شکن رشد

اما در زیر پوست فعالیت های اقتصادی در ایران در بهار و تابستان چه خبر بوده است؟ گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد: در شش ماهه اول سال رشد بخش کشاورزی منفی بوده است. در این دوره از تولید بخش کشاورزی  4.3 درصد کاسته شده است. در مقابل گروه صنایع و معادن با ٩.٥ درصد بالاترین میزان رشد در مقایسه با سایر گروه ها را دارد.گروه خدمات هم کرونا را پشت سرگذاشته و با رشد 4.8 درصدی مسیر افزایشی خود را طی می کند.

شد اقتصادی

بوی تند نفت در رشد اقتصادی

در گزارش مرکز آمار، اعداد و ارقام نشان می دهد بخش نفت با 18.3 درصد یکی از آونگاردترین بخش ها در اقتصاد ایران است. این رشد گرچه در مقایسه با بهار امسال سرعت کمتری دارد اما برای سومین فصل پیاپی مثبت است و در میان بخش های دیگر کماکان بالاترین میزان افزایش را دارد. رشد این بخش پس از تغییر دولت در آمریکا و افزایش توان صادراتی ایران آغاز شد. تحلیل گران اعتقاد دارند با شکست ترامپ سفارش خرید نفت از ایران بیشتر شد و این اتفاق موجب افزایش تولید نفت در ایران و بالاتر رفتن سهم آن در رشد اقتصادی ایران شده است. تنها بخشی که در 6 ماه اول اولیه از بخش نفت رشد بیشتری داشته بخش سایر خدمات عمومی در بخش خدمات است. این بخش گرچه 23 درصد رشد کرده اما سهم نازلی در رشد اقتصادی دارد. به همین دلیل می توان گفت نفت لیدر اقتصاد ایران در نیمه اول سال بوده است.

رشد اقتصادی دو

در زیر بخش های صنعت و معدن افت سرعت رشد صنعت و منفی بودن ارزش افزوده معدن دو نکته هشدار دهنده نیمه اول سال 1400 است. زیرا وضعیت ثبت شده برای این دو گروه پایداری رونق را با اما و اگر روبرو می کند.

بخش ساختمان هم کماکان در مقایسه با سایر بخش ها رشد به نسبت بالایی دارد. رشد 7 درصدی در این بخش می تواند نمادی از فعالیت های عمرانی دولت و سرمایه گذاری خصوصی در زیرساخت ها و ساخت و سازها باشد. آمارهای این مرکز در سمت هزینه های بیانگر این است که خصوصی ها بیش از دولت در تحریک تقاضا نقش داشته اند.