رفاه لگاتوم به تعبیری وضعیت کشورهای مختلف را از منظر احساس رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی و آینده آن‌ها مقایسه می‌کند. امسال ایران با دو پله‌ سقوط نسبت به سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۱۲۳ در دنیا قرار دارد.

سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آن‌ها در ۹ حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود.