در گفتگوی اکوایران با حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند به سوالاتی در این خصوص پرداخته ایم.

دلیل عدم اصلاحات اقتصادی لازم برای بهبود و کنترل تورم، بیکاری یا رشد چیست؟ ۳:۴۵

اصلاحات اقتصادی در ایران بر اساس کدام الگو خواهد بود؟ بیداری سیاستگذار یا فشار از پایین؟ ۷:۱۰

واکنش درست سیستم حاکم به مطالبات بعضا نادرست مثل سیاست های کنترلی چیست؟  ۱۲:۱۵

مطالعات نشان می دهد که کشورهای درحال توسعه نباید در سیاستگذاری، از کشورهای توسعه تقلید کنند ۱۷:۴۵

کارشناسان اقتصادی در ایران از دانش کافی برخوردار نیستند؟ ۲۳:۴۵

مشکل اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند تقویت تحزب است؟ ۲۹:۴۵