موسوی لارگانی نماینده فلاورجان وضعیت این وزارتخانه را اورژانسی دانست و گفت اگر تا فردا این روند متوقف نشود به تنهایی برای زمین زدن دولت کافی است.

در اکوخبر امشب همچنین خبرهایی از احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق و نیز طرح شفافیت سه قوه ببینید.