حاصل دستکاری اقتصاد در جوامع بسته گاهی اوقات شبیه یک طنز تلخ می شود. زمانیکه مائو در چین تصمیم گرفت برای پیشبرد طرح باید «جهش بزرگ به جلو» و با هدف افزایش محصولات کشاورزی جنبش «گنجشک‌ها را بزن» راه بیاندازد، احتمالا به قدری به تصمیمش یقین داشت که فکرش را نمی کرد روزی کارش به کشتار سوسک‌ ها و واردات گنجشک از شوروی برسد!

این قصه در بسیاری از نقاط کره زمین تکرار شده: اصرار بر سیاست های آزمون نشده من در آوردی که ملت ها را ابزار آزمایشگاهی قرار می دهد و یک تراژدی را برای آنها به یادگار می گذارد.