ولی این صنعت منفور تاریخچه ای جالب دارد که چندان با جایگاه امروز آن سنخیت ندارد. 

این برنامه اولین برگ از تاریخ صنعت خودروی ایران را معرفی می کند.