به گزارش اکوایران، معاملات اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به منظور تزریق نقدینگی در حساب دولت از طریق فروش اوراق به صورت هفتگی انجام می شود.

هر چه دولت در این بازار فعالیت بیشتری داشته باشد، تامین کسری بودجه نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. در غیر اینصورت دولت مجبور به چاپ پول شده و در این روش درآمدزایی دولت همراه با تورم زایی خواهد بود.

به همین دلیل رونق این بازار می تواند از همیت بالاتری برخوردار باشد.

فروش 2 هزار میلیاردی اوراق

در یازده اسفند ماه دولت توانست 2 هزار و 240 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی را به مشتریان خود بفروشد. 

در این هفته بانک ها تنها 200 میلیارد تومان و بورسی ها 2 هزار و 40 میلیارد تومان اوراق خریداری کردند. بررسی آمارها در هفته های اخیر نشان می دهد در دو هفته گذشته بانک ها هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکرده و در هفته اخیر نیز با بازگشت خود به بازار تنها 200 میلیارد تومان از کل اوراق عرضه شده را خریداری کرده است. یعنی 9 درصد و 91 درصد باقیمانده نیز به نهادهای تامین سرمایه مرتبط بوده است.

اوراق بدهی دولتی

خرید اوراق میانه در بازار اولیه

در هفته منتهی به 11 اسفند اوراق خریداری شده در سه دسته عرضه شد. اوراقی که سود پایین تر و تاریخ سررسید پایین تر داشته تا اوراقی که سودشان بالاتر بوده و تاریخ سررسید آن ها بالاتر بود. نرخ سود بالاتر از 21 درصد و تاریخ سررسید فراتر از یک سال به ثبت رسید.

بررسی ها از ترکیب اوراق به فروش رفته نشان می دهد 100 درصد اوراق خریداری شده از سوی مشتریان در این مقطع اراد 101 بوده است. این اوراق سودشان با 21.2 درصد در حد وسط برگه های عرضه شده قرار داشته و تاریخ سررسید شان به صورت میانه یعنی تقریبا برابر با یک سال و نیم بود. 

نرخ سود موزون در کف شش ماهه

بررسی بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در مقاطع سپری شده نشان می دهد روند نرخ سود موزون در بازار مسیری نزولی را در هفته های اخیر ثبت کرده و اکنون به حداقل خود در شش ماه اخیر یعنی از ابتدای پاییز تا کنون رسیده است.

کاهش نرخ سود به نوعی می تواند نشان دهنده آن باشد که برای مشتریان بازار اولیه در مقاطع کنونی تاریخ سر رسید کوتاه تر از اهمیت بیشتری در مقایسه با نرخ سود بالاتر برخوردار است.

اوراق بدهی دولتی

سهم بورس و بانک در تامین کسری بودجه

به طور کلی بررسی اوراق فروخته شده در پایان سی و چهار مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در سال 1400 نشان می دهد در این مدت 83 هزار و 390 میلیارد تومان اوراق از سوی مشتریان خریداری شده است. سهم بانک ها در این بازار برابر با 27 هزار و 110 میلیارد تومان و سهم نهادهای تامین سرمایه معادل با 56 هزار و 280 میلیارد تومان بوده است. یعنی به عبارت دیگر 32.5 درصد را بانک ها و 37.5 درصد را بورسی ها خریده اند.

از ابتدای پاییز تاکنون روند مشارکت بانک ها و بورسی ها نشان می دهد هر هفته سهم نهادهای مالی از بورس دربازار اولیه کمتر شده و روندی نزولی پیدا کرده است. در مقابل اما بورسی ها همواره در خرید و فروش در بازار اولیه روندی صعودی داشته اند و در نهایت سهم بالایی را به ثبت رساندند.

اتفاقی که می تواند ناشی از وضعیت نامطلوب بانک ها در این هفته ها باشد. عملیات بازار باز و رشد نیاز بانک ها به بانک مرکزی نیز نشان از کسری بالای حساب بانک ها در هفته های اخیر داشته و می تواند عاملی در راستای کاهش فعالیت نهادهای مالی در این بازار بوده باشد.

اوراق بدهی دولتی