به گزارش اکو ایران، عملیات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بانک ها روندی کاهشی را به خود گرفته است. به طورکلی این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی به صورت هفتگی اقدام به مدیریت نقدیگی بانک ها کرده و سعی می کند تا از  این طریق بتواند بحران مالی ای نهادها را مدیریت کند. 

ازسوی دیگر در ادامه دستور دولت در سال گذشته مبنی برسقف 20 درصدی نرخ سود در این بازار این نهاد سعی کرده تا بتواند نرخ سود بین بانکی را نیز کنترل کند. این اتفاق موجب شد تا بانک مرکزی روند بسط پول در بازار باز را ارتقا دهد.

بررسی معاملات در هفته های اخیر نشان می دهد این معاملات در روزهای اخیر مسیری کاهشی را به خود گرفته است.

روند نزولی بسط پول در بازار باز 

به طور کلی در بازار باز بانک ها بر اساس نیاز خود اوراق را به بانک مرکزی عرضه می کنند. این نهاد نیز در واکنش به عرضه اوراق،  متناسب با صلاح دید خود اقدام به خرید می کند. در همین رابطه در هفته منتهی به سوم خرداد نهادهای مالی در حدود 82 هزار میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی عرضه کردند که این نهاد نیز با 75 هزار میلیارد آن موافقت کرده است.

روند بسط پول در این بازار نشان می دهد تزریق 75 همتی پول در هفته اخیر در ادامه روند نزولی تزریق نقدینگی در بازار باز ثبت شده و برای هفتمین هفته متوالی کاهشی بوده است.

باتوجه به آن که بسط پول در این بازار توام با خرید و فروش اوراق بدهی است این اوراق تاریخ سررسسید و نرخ سود معلومی دارد که در هر مرحله توسط بانک مرکزی اعلام میشود. در همین رابطه در بازار باز هفته اخیر تاریخ سررسید اوراق همان هفت روزه بوده و نرخ سود آن 19.01 درصد ثبت شد. این در حالی است که در 4 ماه گذشته شاخص نرخ سود در این بازار برابر با 19 درصد ثبت شده بود. به عبارت دیگر سیاست بانک مرکزی در این بازار جهتی انقباضی گرفته تا با کاهش بسط پول و افزایش هزینه وام دهی به بانک ها سطح پول پاشی را کاهش دهد. ازسوی دیگر نیز بهبود شرایط نقدینگی بانک ها در این مدت موجب شده تا اوراق پیشنهادی بانک ها نیز روندی نزولی پیدا کند و سطح معاملات در این بازار کاهشی شود.

بازار باز

کاهش خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در کنار رقم بسط پول در بازار باز، بانک مرکزی در هر هفته اوراقی را که در مرحله قبل خریداری کرده با توجه به تاریخ سررسید آن دوباره از بانک ها خریداری می کند.

این عمل در حقیقت جذب پول توسط بانک مرکزی تلقی می شود که در این هفته معادل با 84 هزار و 160 میلیارد تومان بوده است.

در همین رابطه برخی تحلیلگران خالص عملکرد بانک مرکزی در هر هفته در بازار باز را حائز اهمیت بیشتری می دانند. در همین رابطه در بازارهای مالی در هفته اخیر بانک مرکزی به طور خالص تقریبا 9 هزار و 160 میلیارد تومان پول از بانک ها جمع آوری کرده که طبق بررسی های آماری بیشترین میزان جذب پول در 5 ماه اخیر بوده است.

بازار باز

اعتبارات صفر بانک مرکزی در بازار بین بانکی

در کنار بازار باز، بانک های دارای کسری می توانند از بازار شبانه نیز نیاز مالی خود را مرتفع کنند. تاریخ سررسید وام دهی در این بازار کوتاه مدت بوده و نرخ سود معاملات در دامنه 14 تا 22 درصد قرار دارد.

در همین رابطه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد اعتبارات قاعده مند برابر با صفر بوده است.  به عبارت دیگر بانک مرکزی در این بازار هیچ پولی بسط نداده و سطح بسط و جذب این نهاد از بانک ها در این هفته برابر با صفر بوده است.

این سومین هفته ای است که در سال جاری سهم اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در بازار بین بانکی برابر با صفر بوده است.

بازار باز