به گزارش اکوایران، روند معاملات بازار باز در هفته های سال جاری مسیری نزولی را به ثبت رسانده و همواره کاهشی بوده است.

بررسی دقیقتر معاملات در هفته پایانی خرداد ماه نشان از سه اتفاق مهم در این بازار داشته که همگی در راستای تغییر سیاست بانک مرکزی در این بازار و افزایش هزینه استقراض بانک ها در این بازار بوده است.

بازار باز

روند کاهش بسط پول در بازار باز 

در هفته چهارم خرداد ماه در بازار باز بانک ها 82 هزار و 540 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد داده اند.

سازوکار این بازار به این طریق است که بانک ها در ابتدا اوراقی را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد با توجه به صلاحدید خود از بانک ها خریداری می کند. خرید بانک مرکزی در این بازار به نوعی به معنای تزریق نقدینگی در بازار باز است. توافق ریپو نامی است که به داد وستد بانک ها و بانک مرکزی در این بازار می دهند.

در همین رابطه از میان اوراق پیشنهاد شده در هفته جاری، بانک مرکزی تنها با خرید 78 درصد آن موافقت کرد. طبق آمارها این کمترین میزان نرخ پذیرش اوراق در بازه 7 ماهه بوده است.

کاهش نسبت توافق بانک مرکزی از اوراق عرضه شده به نوعی نشان دهنده عدم تمایل این نهاد به پول پاشی در بازار باز داشت.

در نهایت حجم تزریق پول در این بازار برابر با 65 هزار میلیارد تومان بوده که کمترین میزان آن در سال 1401 بوده است. مطابق با آنچه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در ابتدای امسال میزان بسط هفتگی پول در بازار باز تقریبا برابر با 94 هزار میلیارد تومان بوده که به مرور از این رقم کاسته شده و اکنون نیز در کانال 60 همتی قرار گرفته است.

در هفته اخیر نیز سطح معاملات در مقایسه با مرحله قبل در حدود 7.1 درصد افت داشته که کمترین میزان آن مراحل هفتگی سال جدید به شمار می آید.

این رویداد دومین اتفاق مهم در بازار باز بوده که به شکلی علامت دیگری از کاهش بسط پول بانک مرکزی در بازار باز و در نهایت در بانک ها دارد.

اما به طور کلی اوراقی که بانک مرکزی در این بازار از بانک ها می خرد تاریخ سررسید و نرخ سود مشخصی دارد که هر کدام به نحوی هزینه تزریق پول این نهاد در هر هفته قلمداد می شود. آمارها نشان دهنده آن است که این هزینه ها در روزهای اخیر سیری صعودی پیدا کرده است.

بازار باز

رکوردزنی نرخ سود بازار باز در هفته پایانی خرداد 1401

در هفته های برگزاری بازار باز همواره تاریخ سررسید مقطع 7 روزه داشته است. اما این موضوع در رابطه با نرخ سود در  مراحل اخیر مسیر دیگری را ثبت کرد.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده از داد و ستد پایان بهار نشان می دهد نرخ سود عملیات بازار باز در هفته چهارم خرداد ماه به 19.3 درصد رسیده است. بالاترین میزان نرخ سود بازار باز در بازه 5 ماهه. این نرخ هفته ها معادل با 19 درصد ثبت شده بود.

 افزایش نرخ سود در این بازار به نحوی نمایانگر رشد هزینه استقراض بانک ها از بانک مرکزی بوده که در این مدت مسیری صعودی پیدا کرده است.

این رویداد سوم در بازار باز به همراه دو اتفاق دیگر به نوعی نمایان گر کاهش تزریق پول در بازار باز بوده که می تواند دو عامل داشته باشد. نخست تغییر سیاست انبساطی بانک مرکزی در این بازار و دوم بهبود شرایط نقدینگی بانک ها در مقاطع اخیر.

بازار باز