به گزارش اکو ایران، روند نزولی رشد شاخص های نقدینگی و پایه پولی همچنان ادامه داشته و به خرداد ماه نیز سرایت کرده است. در همین رابطه در آمارهای خرداد ماه میزان نقدینگی به 5 هزار و 104 هزار میلیارد تومان رسیده ونسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

در پایه پولی نیز رشد نقطه ای روند کاهشی خود را ادامه داده و به کمتر از 30 درصد رسید. در نهایت هسته تورم ساز اقتصاد با رشد 27.8 درصدی نسبت به سال قبل به 640 هزار و 370میلیارد تومان رسید. مقایسه های آماری نشان می دهد رشد نقطه ای پایه پولی 2.7 واحد درصد کمتر شده است. این کمترین میزان رشد نقطه ای شاخص تورم ساز در 20 ماه گذشته بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای پولی و بانکی، تراز پرداختها و بازار سرمایه است.

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه داراییها و بدهیهای سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی میشود.

در بخش تراز پرداختها، جداول موازنه پرداختها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهیهای خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخصهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعیت اوراق مالی اسلامی است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونیکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر میشود.