از منظر تصمیم‌گیرندگان، نرخ بهره در سیستم بانکی حکم ربا را داشت و باید دگرگونی عمیقی در جهت تعریف خدمات بانکی بر مبنای شرع انجام می‌شد.

به اعتقاد بسیاری، این تغییرات موجب شد تا بانک در ایران از کارکرد اصلی خود دور شود، ضمن آنکه به باور برخی از کارشناسان تفاوت ماهوی بین نرخ بهره بانکی و ربا وجود دارد.

پویا جبل‌عاملی به همراه کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه و احمد عزیزی، صاحب‌نظر ارشد بانکی در فارکست بانکداری به این سوالات می‌پردازند:

آیا نرخ بهره متعارف در سیستم بانکی جهانی همان ربا است؟ 

آیا بانکداری فعلی در ایران توانسته نقش واسطه‌گری مالی را به درستی ایفا کند؟

چرا در همه کشورهای اسلامی در کنار بانکداری شرعی، سیستم متعارف بانکی حضور دارد اما سیاستگذار ایرانی حاضر به الگو گرفتن از این نسخه جهانی نیست؟

معنا و مفهوم ربا چیست؟ 

و در دنیای امروز با وجود پول اعتباری و تورم، آیا می‌توان نرخ بهره را ربا فرض کرد؟