بحران آب در ایران فراتر از امری اقلیمی است و کاهش حجم جریان سطحی فراتر از میزان کاهش بارندگی، نشان از ضعف مدیریت در بهره‌برداری از منابع آبی دارد که علاوه بر مدیریت عرضه و تقاضا، به نحوه سیاستگذاری در مدیریت منابع آب نیز بازمی‌گردد. 

پیامدهای سوء مدیریت منابع آب، دامنه آسیبی فراتر از علم هیدرولوژی پیدا کرده است و علوم اجتماعی آب به عنوان یک حوزه مفهومی گسترده، توان تبیین و علت‌یابی مسئله را از منظر کلان‌تری دارد.

در این مصاحبه دکتر مهشید طالبی از دریچه تاریخ و بر اساس برنامه های توسعه ای به ویژه قبل از انقلاب به مسئله آب پرداخته است .