علی رحیمی مدیرعامل گروه توسعه اقتصاد بانک ملی در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی اظهار کرد: برای بازار سرمایه ثانیه هم مهم است تا بتوانیم معاملات را پایدار انجام دهیم و در لحظه باشیم اما در این زمینه با معضلات بسیاری مواجه هستیم. بانک مرکزی و بورس باید کمک کنند تا مشکلات حل شود. اگر بازار سرمایه رونق بگیرد خیلی از نوسانات را می‌توان کنترل کرد.