او برادر داماد علیرضا زاکانی است و همزمان با ریاست زاکانی بر مرکز پژوهش های مجلس، معاون این مرکز شد. فیاضی دومین گزینه رئیسی برا تصدی این وزارتخانه است؛ وزارتخانه ای که با رای عدم اعتماد نمایندگان به حسین باغگلی در شهریور ماه امسال، فعلا با سرپرست اداره می شود.