برخی دیگر کاملا مخالف هستند و می‌گویند این جنگ، چین را در برابر تایوان، محتاط‌تر خواهد کرد. اما ماجرای چین و تایوان چیست؟ آیا تایوان می‌تواند اوکراینِ بعدی باشد؟