به باور احمد رهدار اگر به جای موقف غرب و ۱٪ ظالمان جهان، موقف خود را موقف دنیای مستضعفان و ۹۹٪ جمعیت جهان قرار بدهیم، صورت‌بندی مسئله دستخوش تغییر جدی می‌شود.