او معتقد است: هیئت امنای صندوق توسعه ملی، برای اینکه دارای موقعیتی از اقتدار باشد، نباید با فشارها قواعد بازی را بر هم بزنند.

به گفته وی، هیأت امنای صندوق توسعه که برخی وزرا در آن عضویت دارند، به نوعی مشتری صندوق هستند و از منابع صندوق به اشکال مختلف در وزارتخانه خود استفاده می‌کنند.

غضنفری بر این باور است: برای تصمیمات سخت، باید مقامات اصلی کشور درگیر شوند.