موسویان به یک مقاله استناد می کند که در آن نویسنده به این پرداخته که چرا ایران باید بمب هسته ای بسازد؟