آیا این مسئله به برخی ضعف‌های دستگاه سیاست خارجی ایران بازمی‌گردد یا دلایل دیگری دارد؟