تحلیلگران معتقدند با توجه به رشد تقاضا و روند قیمت فلزات غیرآهنی در بازارهای جهانی، تمرکز بر این حوزه باید بیش از پیش در ایران مورد تاکید قرار گیرد.

#ششمین_همایش_فلزات_غیر_آهنی