شروع به کار این دفتر می‌تواند زمینه همکاری‌های معدنی میان ایران و افغانستان را افزایش دهد، البته دیگر کشورها نیز از قافله حضور در افغانستان جا نمانده و در حال مذاکراتی با طالبان هستند. اما شرط طالبان برای واگذاری‌های معدنی چیست؟

کتایون ملکی گزارش می‌دهد.