به گفته او توصیه راهبردی آن است که ما آهن‌سازی و تولید DRI را در منطقه آبی کشور به ویژه مکران توسعه دهیم. همچنین باید در تولیدات صادرات محور تمرکز داشته باشیم و در کنار آن باید به سراغ استفاده از ترکیب گاز طبیعی و هیدروژن و انرژی‌های نو در زنجیره فولاد رفت.