امروز سه شنبه هفتم دی ماه تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد و بازار متشکل به ۲/۳۲۰ هزار تومان رسید که نشان دهنده کاهش نرخ دلار در بازار آزاد است. 

نرخ دلار در سلیمانیه  ۲۹/۶۲۰ تومان و در هرات ۲۹/۴۱۰ تومان است که امروز شاهد نزدیک بودن نرخ در تهران و مرزهای کشور هستیم. نرخ دلار در بازار آزاد تهران با کاهش حدودا ۳۵۰ تومانی به ۲۹/۵۰۰ تومان رسید. حباب دلار نسبت به درهم نیز امروز  منفی ۱۹۰ تومان  می باشد.

هر قطعه سکه  تمام ۱۲ میلیون و ۹۷۰ تومان  و ربع سکه ۳ میلیون و ۸۲۰ تومان داد و ستد می شود.

حباب سکه تمام امروز حدودا ۳۵۰ هزار و ۷۵۴ تومان و حباب ربع سکه نیز حدودا ۶۶۱ هزار و ۸۲۶ تومان است.