دلار در بازار هرات و سلیمانیه نیز به ترتیب ۲۷/۸۷۰ و ۲۸/۲۰۰ تومان معامله می شوند.

هر قطعه سکه تمام ۱۲/۲۷۴/۰۰۰ تومان و ربع سکه نیز ۳/۶۲۰/۰۰۰ تومان داد و ستد می شود.