حجم تبادلات نفتی دو کشور اکنون در چه شرایطی به سر می برد؟