اما علت به وجود آمدن تورم و پایداری آن در اقتصاد ایران چیست؟

اکو ایران در گفت و گویی با دکتر تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته است.