عضو پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید: در گذشته، مهاجرت بیشتر در گروه استعدادهای برتر و قشر تحصیل‌کرده بود اما در حال حاضر این موضوع عمومیت یافته و به سمت مهاجرت عام میل پیدا کرده است.

این پژوهشگر ارشد حوزه مهاجرت از پیشنهادهای اغواکننده برای جذب نیروی کار ایرانی‌ گفت و افزود: پیشنهاد دستمزدهای چند ده میلیونی برخی کشورها به ایرانی‌ها، به دلیل نوسانات ارزی، می‌تواند تهدیدی برای کارفرمایان در داخل کشور و مهاجرت نیروی کار باشد. 

صلواتی، همچنین وضعیت مهاجرت استعدادهای برتر را تشریح کرد.