اکنون شاهد اثر معکوس و تاثیرات آن بر قیمت‌ها هستیم. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز در این زمینه توضیح داده‌است.