علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز از اثرات افزایش نرخ بهره بر بازارهای متنوع گفته‌است.