این مسئله مسیر پیش روی فدرال رزرو را در رسیدن به هدف تورمی دو درصد سخت کرده و بازار در انتظار جلسه پیش روی فدرال رزرو در هفته آینده است.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این قسمت از مارکت تایمز به بررسی پیش‌بینی‌ها از رفتار جروم پاول پرداخته و از تاثیر تصمیمات احتمالی فدرال رزرو بر بازارها می‌گوید.