هدف از طرحی که مجلس تحت عنوان «مدیریت و کنترل بازار اجاره» تهیه کرده، تنظیم‌گری بازار اجاره مسکن است. در بخشی از برنامه متراژ این هفته با اقبال شاکری مسئول اصلاح و تهیه این طرح در کمیسیون عمران مجلس در خصوص جزئیات این طرح گفت و گو کردیم.