فشار بالای هزینه اجاره نشینی به مستاجران سبب شده تا سیاستگذاران برای ساماندهی این بازار دست به کار شوند.جالب آنکه استفاده از الگوهای خارجی بیشترین طرفدار را میان سیاستگذاران برای تغییر وضعیت این بازار دارد. اما کشورهای دیگر برای ایجاد ثبات در بازار اجاره چه روش هایی دارند؟ سیاستگذاران در سایر کشورها از اعمال سقف برای افزایش اجاره بها استفاده می کنند یا آنکه بسته های حمایتی از مستاجرین طراحی شده است؟ برای پاسخ به این سوالات، بازار اجاره در کشور انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است