گذر بورس از شاخص دو میلیون!

پس از چندین روز درگیری شاخص با مرز روانی دو میلیون، بالاخره شاخص دو میلیونی شد. از اردیبهشت ماه امسال، شاخص بورس تهران، به فاصله کمتر از سه ماه، دو برابر شد تا نشان دهد هیچ مانعی نمی‎تواند در مقابل قدرت نقدینگی وارد شده در بورس بایستد. باید دید که این روند تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد