اما در آن سمت ماجرا تولیدکنندگان از وضعیت سودآوری خود ناراضی هستند و به گمان آن‌ها این افزایش نرخ دردی را دوا نمی‌کند. در این برنامه چارسو با مسعود مهدیان به بررسی گروه‌ شوینده‌ها پرداخته‌ایم.