داروسازی شهید قاضی با نماد دقاضی نیز با رشد ۴۰ درصدی در درآمدهای عملیاتی توانسته مبلغ ۱۶۰۷ میلیارد تومان را به عنوان درآمد عملیاتی عنوان کرده است که از میزان با کسر و اضافه سایر هزینه های مربوطه مبلغ ۶۰۲ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص به سهام‌دارن خود اعلام کرده است.

قند نقش جهان با اینکه رشد بیش از ۹۰ درصدی در درآمدهای عملیاتی را در شش ماه نخست سال مالی ۱۴۰۳ خود نسبت به دوره قبل به دست آورده است اما سود خالص این شرکت افت ۶۰ درصدی را ثبت کرده است.

پتروشیمی کرمانشاه نیز از شروع مجدد فعالیت واحد آمونیاک خود خبر داده است.

نماد ختراک نیز از افرایش نرخ فروش و خدمات خود برای سال جدید رونمایی کرد.