بسته ده گانه حمایت از بورس منتشر شد. برخی تحلیلگران معتقدند باتوجه به سیاست‌های اقتصادی‌ای که دولت در نظر گرفته وضعیت بازار سرمایه بهبود پیدا نمی‌کند اما از طرف دیگر برخی کارشناسان نیز معتقدند با اجرای این بسته به رغم بهبود وضعیت بورس، برای اقتصاد کشور نتایج مخربی به بار خواهد داشت. امروز در برنامه چارسو با سعید مشکانی در خصوص این روزهای بازار و بندهای بسته منتشر شده صحبت کرده‌ایم.