نتیجه این امر چیزی نیست جز اینکه هیچ آمار موثقی در خصوص فعالیت ایرانی های فعال در حوزه رمز ارز به لحاظ تعداد و ارزش معاملات وجود ندارد؛ در حال حاضر در بازار رمزارزها همه از تخمین حرف می زنند.

در گفتگویی با حمیدرضا ویلائی، فعال بازار رمزارز به بررسی این سردرگمی سیاستگذار پرداخته ایم.