جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران در آلمان خبر از رفع انسداد از مذاکرات وین داد. نزدیک به دو ماه بود این مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حالا طرفین بر سر بازگشت به وین به توافق رسیدند.

همچنان بحث کیفیت خودرو‌ها هم از موضوعات داغ رسانه‌هاست به طوری که دادستان کل کشور به ماجرای استاندارد و پلیس هم ورود کرده و از سازمان استاندارد خواسته تا به وظیفه و تکلیف و مسئولیت قانونی خودش عمل کند.