از طرف دیگر در هفته اخیر، خبر آمد که تورم ترکیه به مرز ۷۰ درصد رسیده و نشان می دهد سیاست های اقتصادی اردوغان چندان موفق نبوده است.

آیا این دو خبر به هم مربوط هستند؟ یعنی تورم و سقوط ارزش لیر به رونق صادرات منجر شدند؟