شانس کاریابی در ایران و کشورهای همسایه

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نرخ بیکاری در ایران و جهان در سال جاری را پیش‌بینی‌ کرد. بر اساس این گزارش، در بین کشورهای همسایه، ترکیه و ایران بیشترین نرخ بیکاری را متحمل خواهند شد؛ کمترین نرخ بیکاری در بین همسایگان ایران مربوط به پاکستان است. در جهان هم، آفریقای جنوبی و فلسطین به ترتیب با نرخ بیکاری ۳۷ درصد و ۳۲.۵ درصد وخیم‌ترین وضعیت اشتغال را خواهند داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد