چقدر از جیبمان برای آلودگی هوا می پردازیم ؟

آلودگی هوا بیمارمان می کند، کیفیت زندگی مان را کم می کند و از همه اینها گذشته، دست در جیبمان می برد و سالانه، خسارت بزرگی به زندگی مان وارد می کند.

تازه این گذشته از هزینه ای است که مرگ زودهنگام اطرافیان از نظر اقتصادی و اجتماعی به تک تک ما وارد می کند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد