از بسته‌های محرک اقتصادی معجزه نخواهید

سیاست‌مدارانی که در دوره‌های بحران نسخه‌ مساعدت‌های مالی مقطعی برای تحریک تقاضا و رشد کوتاه مدت می‌پیچند، این نکته‌ی ظریف را در نظر نمی‌گیرند که این کمک‌های مقطعی با انگیزه‌های متفاوتی خرج خواهند شد و الزاما در راستای اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت سیاست‌گذار قرار نخواهند گرفت.

از این رو لازم است که تنها کسب‌و‌کارها و افرادی که بیشترین آسیب اقتصادی را از بحران‌ به وجود آمده دیده‌اند، هدف این دست برنامه‌های مساعدتی باشند و نه همه مردم به طور عام.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد