تورم و فرضیه اثر ثروت در بورس

یکی از چالش‌های مطرح در خصوص تورم اثر ثروت است. برخی عنوان می‌کنند با توجه به اثر ثروت می‌توان گفت که بورس باعث بروز تورم می‌شود. اما این اثر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

 آیا می‌توان به راحتی به میزان آن پی برد‌؟ نوید قدوسی پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد