بر اساس این بخشنامه تعداد مجاز کارت به کارت برای هر فرد روزانه ۲۰ مرتبه می شود و این عدد در ماه به ۸۰ عدد می رسد.

اما این سقف بر چه اساسی اعمال می شود؟