رستم قاسمی در حالی به این موضوع اشاره کرد که بارها شخص رئیس جمهور و معاون اول به ساخت یک میلیون مسکن در هر سال تاکید کرده اند.

حتی در قانون جهش تولید مسکن هم صراحتا به این موضوع اشاره شده.

#ساخت_یک_میلیون_مسکن #ساخت_مسکن #مسکن_میلیونی #وعده_مسکن_دولت_رئیسی #ساخت_۴_میلیون_مسکن #اکو_ایران