با توجه به وجود این لایحه در مجلس از دولت قبلی، برخی گمان می کنند که نماینده ها چندان با تصمیم دولت همراه نباشند. هر چند به نظر می آید این برداشت اولیه، چندان صحیح نیست و شاید دولت سیزدهم، برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت، کار سختی در بهارستان نداشته باشد.

امسال عمر ساختار جدید در صمت به ۱۱  سال می رسد و برخی این سوال را مطرح می کنند که چه شده که ساختار این وزارتخانه باید بار دیگر دچار تجزیه شود؟ برای بررسی این موضوع به سراغ کارشناسان و فعالان اقتصادی موافق و مخالف رفتیم تا جویا شویم که این تصمیم دولت به نفع شرایط فعلی است یا خیر؟