واگذاری املاک دولت وجایگاه بورس کالا

دولت مکلف است تا18 هزار هزار میلیاردتومان ازاملاک و مستغلات مازادخود رابرای تامین کسری بودجه واگذارکندلذا قصددارد آنهارا از طریق سامانه املاک ومستغلات بفروشد.درحالیکه بازارفرعی بورس کالا بستر آماده و مناسبی برای این کاربه نظرمی رسد.

دولت اموال مازادی بالغ بر18 هزار هزار میلیاردتومان داردکه شامل شرکتها، منابع طبیعی و کارخانجات می‌شود. مصوبه مجلس در قانون بودجه  99دولت را مکلف کرده تا برای تامین بخشی از کسری بودجه ی حداقل 200 هزارمیلیارد تومانی خود مولدسازی کند. 

اختلاف نظربین کارشناسان و مدیران ارشداقتصادی وجوددارد. وزارت اموراقتصادی ودارایی معتقداست که ارزش املاک ومستغلات 8 هزارهزار میلیارد تومان است.به نظرمی‌رسد دولت آنچه را که قابل احصا است برای فروش معرفی خواهدکرد.آپارتمان ها،دفاترشرکتهاو زمین برخی از مجموعه هااقامتی وتفریحی در بین آنها است.

نکته قابل تامل دراین واگذاری ها بستر وسازوکارفروش اموال مازاد است.با آنکه دربازارفرعی بورس کالااز سال91  املاک و مستغلات نیز خریدو فروش می شوداما دولت برای این واگذاری ها از بسترجدیدی می خواهداستفاده کند.

 بورسهای کالایی فضای شفاف ، قانونمند و موثری برای فروش املاک محسوب می شوند.قانون توسعه ابزار های مالی معاملات بورسی را ازشمول قانون مزایده خارج  کرده است.

درصورتی که دولت تصمیم بگیرد املاک ومستغلات خود را یکجا در بورس کالا عرضه کند؛ خریدار3 درصد از ارزش پایه ای ملک را  به عنوان ضمانت نزد بورس کالا تودیع می کند.

ارزش پایه ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعلام می شود.باتوجه به اینکه دولت طرف عرضه است از اوتضمین نمی گیرند. 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد