این در حالی است که بازگشت خودروهای ناقص به خط تولید هزینه بیشتری به تولیدکننده وارد می کند اما حال با عبور مستقیم می توان شاهد این کاهش هزینه بود

فراموش نکنیم تولید مستقیم یعنی تولید خودروی بدون نقص که مستقیم راهی بازار می شود و این موضوع می تواند میزان هزینه های خودروسازی را به صورت چشمگیری کاهش دهد.