روزبه بابازاده، با بیان این جمله که «به نظام هوشمندسازی و کسب و کارها باید بابت اتفاقات اخیر تسلیت گفت»، افزود: حتی اگر از همین امروز، اینترنت به فضای قبل از اعتراضات برگردد بسیاری از کسب و کارها سال‌ها زمان می‌برد تا احیا شوند!

این فعال صنعت اینترنت اشیا، معتقد است: هیچ جزییاتی هم از بسته‌های تشویقی و حمایتی سیاستگذار از کسب و کارها مشخص نیست.