خورشید گرفتگی امسال آمریکا افراد زیادی را راهی این قاره کرده است. همزمانی این پدیده با زلزله چند روز گذشته نیویورک اما این تصور را برای برخی ایجاد کرده که زلزله با خورشیدگرفتگی ارتباط دارد.

در این قسمت از برنامه «فکت چک» برای راستی آزمایی این ادعا با یک کیهان‌شناس گفت‌وگو کردیم.